دوستی

دوستی گذشتن نیست،‌ از خودگذشتن است...

دوستی شنیدن نیست، فهمیدن است...

دوستی دیدن نیست، حس کردن است...

دوستی ترک کردن نیست ، حفظ کردن است...

/ 2 نظر / 11 بازدید
مریم

من با نظر علی موافقم [گریه][اضطراب]