دو گانگی

امروز بهترم

البته تمام دیشب را گریه کرم چشام درد می کرد اما نمی تونستم جلوی خودم را بگیرم

دیشب رفتم از تمام فهرست ها اسمش را حذف کردم دیگر نمی خواستم با دیدن اسمش عذاب بکشم فکر می کردم برای همیشه می تونم ازش جدا بشم

اما امروز باز دلم برایش تنگ شده بود...

بهانه ای پیدا کردم که بهش زنگ بزنم.. . جواب نداد...... یک ساعت بعد باز زنگ زدم

این بار جوابم را  داد  مثل همیشه خیلی مهربان داشت حرف می زد یک اشکال ازش پرسیدم راجع به کار......داشت توضیح می داد

شنیدن صداش بهم آرامش می ده.........

خیلی خسته ام........

/ 2 نظر / 11 بازدید
علی تنهاترین

همیشه برای کسی اشک بریز که وقتی حرم دست هات رو نداره واسه نبودت اشک بریزه منم مثل خودت خستم خیلی خستم خستم از این مرده های متحرک که فقط می تونن عذابم بدن به جای اینکه مرحمی بشن واسه زخمام مدام روش نمک می پاشن